Regulamin Konkursu

REGULAMIN KONKURSU

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą "Wygraj unikatowego Rekina"
 2. Organizatorem Konkursu jest El Presidente Olga Sobczak ul Warszawska 40
 3. Fundatorem nagród w konkursie jest firma El Presidente Olga Sobczak ul Warszawska 40
 4. Partnerem jest fanpage OhBOBO
 5. Konkurs trwa od 24.02.2018 godzina 13:00 do 04.03.2017 godzina 12:00

§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
 2. Nagrodą w Konkursie jest: Śpiworek Rekinek marki OhBOBO szary w szaro niebieskie gwiazdki
 3. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, wyłonieni przez Komisję Konkursową, którzy w czasie trwania konkursu, pod postem konkursowym na profilu Facebook-owym: https://www.facebook.com/ohbobopl/ zamieszczą wpis, zawierający odpowiedź na temat: Jakie hasło może reklamować OhBOBO?
 4. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową w skład, której wchodzą pracownicy OhBOBO. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 5. Laureat konkursu zostanie wyłoniony na podstawie wybrania najciekawszego wpisu w komentarzu.
 6. Laureat konkursu zostanie powiadomiony o wygranej poprzez serwis Facebook w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu. 5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres biuro@ohbobo.pl w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.
 7. Otrzymana nagroda zostanie wysłana do Laureata Konkursu na koszt OhBOBO, na adres wskazany przez Laureata, na terenie Polski, w ciągu 10 dni roboczych od przesłania danych przez Laureata.
 8.  W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez OhBOBO
 9. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.
 10. Organizator wybierze jedno hasło którego pomysłodawca otrzyma główną nagrodę. Wszystkie inne hasła które wykorzysta w późniejszym czasie organizator, ich pomysłodawcy będą mogli uzyskać rabat 10% na zakupy w sklepie www.ohbobo.pl

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

§ 3 NAGRODY

§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.
 2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie https://www.ohbobo.pl/strona/regulamin_konkursu

Cena zestawu: %bundleSum%
Anuluj